ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 


 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


НА 27.11.2019 г. от 17:00 ч. СВИКВАМ РОДИТЕЛСКА


СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ”ДЕТЕЛИНА”-ГР.ДЪЛГОПОЛ НА ВСЯКА ГРУПА, ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСТИТУИРАНЕТО НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.


 


ДИРЕКТОР НА ДГ”ДЕТЕЛИНА”


НИНА НЕНЧЕВА


 Назад
Детска градина Детелина - Всички права запазени