Цел

Създаване на позитивна, функционална и съвременна среда за образователно взаимодействие и осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно образование за всяко дете.

Утвърждаване на отличителен имидж на ДГ ”Детелина” – средище за гарантиране на пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете.

Стратегически приоритети

Стратегически приоритет 1:

„ДЕТЕТО –ЦЕННОСТ И ЦЕНТЪР”

или как да поставим личностно-ориентирания модел в основата на учебно-възпитателния процес

 Стратегически приоритет 2 :

„ДЕТСКА ГРАДИНА В 21 ВЕК”

или как да осигурим адекватно и гъвкаво управление, базирано на пълноценно използване на човешките и материалните ресурси.

 Стратегически приоритет 3: „ЦЕНТРОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ”

или как да повишим познавателните, комуникативни и практически компетенции на деца от различен етнос и да развием творческите им заложби и таланти

 Стратегически приоритет 4: „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

или как да включим родителите като сътрудници и партньори за устойчиво положително развитие на децата.

Стратегически приоритет 5: „ХУБАВО Е ДА СИ ТУК”

или как външните и вътрешни взаимодействия ще гарантират комфорта и пълноценния престой на децата в детското заведение.

 Ако в условията на предучилищната възпитателно-образователна дейност на ДГ“ Детелина“ , днешните предизвикателства успешно се трансформират в нов модел на утрешна реална практическа обстановка и дейност, това ще означава, че е постигната модерна, нова детска градина на бъдещето: образование чрез игра, съчетано с една модерна и природосъобразна база, учители, усвоили най-съвременните педагогически технологии, активни, креативни и любознателни, обичащи професията си и притежаващи висши човешки качества, родители и местна общност-партньори .Детска градина Детелина - Всички права запазени